تقدیر و تشکر مدیر عامل از کارکنان در نمایشگاه الکامپ تهران

تقدیر و تشکر مدیر عامل از کارکنان در نمایشگاه الکامپ تهران